Darmowa dostawa od 299 zł kurierem lub paczkomatem!

Regulamin

PRZEPISY PRAWNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. Sprzedającym jest MISS DEVIL z siedzibą w Katowicach

Sklep Internetowy www.miss-devil.com dba o prawa konsumentów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, aw ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca: MISS DEVIL z siedzibą w Katowicach, POLSKA

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu

Internet.

Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z późniejszymi zmianami.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miss-devil.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, aw szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, które Sprzedawca zapewnił Konsumentowi,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w przypadku nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca jest odpowiedzialny, lub przez Konsumenta postępującego zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedawcy;

f) nie posiada majątku zapewnionego przez wytwórcę lub jego przedstawiciela lub osobę wprowadzającą rzecz do obrotu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz osobę, która poprzez umieszczenie na rzeczy swojego nazwiska, znaku towarowego lub innego oznaczenia sprzedany przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca nie znał tych zapewnień lub, oceniając rozsądnie, nie mógł wiedzieć lub nie mógł wpłynąć na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo ich treść została poprawiona przed zawarciem umowy.

Płatność: Paypal

Dostawa

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi właściwymi przepisami prawa.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących urządzeń i oprogramowania informatycznego, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem urządzenia końcowego odpowiedniego dla danego rodzaju sieci

§ 2 Ogólne zasady i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do szablonów, formularzy, logo zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyłączeniem zdjęć zamieszczonych w celach prezentowania Towarów, logotypów i formularzy, do których prawa autorskie należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy, a ich używanie może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz wyrażoną na piśmie zgodą Sprzedawcy.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy www.miss-devil.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.miss-devil.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca dokonuje zakupów, Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet.

7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z wykorzystaniem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowsza, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit / s. Witryna Sklepu jest zoptymalizowana pod kątem minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 × 768 pikseli.

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez prawo, np. Propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta i nie zmienia konfiguracji urządzeń końcowych Klienta ani oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.miss-devil.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem.

3. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia i poda poprawnie dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, a także numer telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody, Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło to ciąg znaków ustalony przez klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient jest zobowiązany do zachowania go w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po pomyślnym złożeniu zamówienia przez Klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia zbiega się z momentem zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z chwilą złożenia zamówienia w przypadku płatności kartą lub wybierając opcję „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub mailowo. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, co uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej. Jest to orientacyjny czas dostawy. Wybierając opcję płatności „przelew” lub „karta lub przelew online” na wskazany na stronie czas należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

§ 5 Płatności

1. Do każdego zamówienia Klient otrzyma specyfikację sprzedaży – dowód zakupu lub – na wyraźne życzenie klienta – fakturę VAT.

2. Płatności za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal) lub przelewem bankowym na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827). Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie dotyczące prawa odstąpienia, w tym w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), aw szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile w ogóle takie usługi są świadczone przez Sprzedawcę) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu usług spełnionych do dnia z chwilą poinformowania przez Klienta Sprzedawcy o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7. Klient powinien zabezpieczyć zwracany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w transporcie.

8. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

9. Modele odzieży wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wady zakupionego towaru Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 ze zm.), W szczególności w części dotyczącej rękojmi (art. nast.).

2. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Sklepu podany na stronie Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane teleadresowe klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, prośbę klienta, aw razie wątpliwości także potwierdzenie zakupu reklamowanego towaru w sklepie. Powyższa treść reklamacji ma charakter rekomendacji, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

3. Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zapoznanie się Sprzedawcy ze sprzedaną towarem, Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć rzecz w miejsce wskazane w umowie sprzedaży, a jeżeli takie miejsce nie jest określone w umowie – do miejsca, w którym rzecz została dostarczona klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klientów w terminie 14 dni.

5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni reklamacji klienta będącego konsumentem i nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W szczególności Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja jest dobrowolna (obie strony muszą się na to zgodzić), a każde porozumienie stron musi również wynikać z porozumienia obu stron. Pomyślne złożenie wniosku o mediację nie gwarantuje, że zostanie ona przeprowadzona, ani rezultatu.

3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. Zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. W sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 nr 113 poz. poz.1214).

4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Informacje o sposobach ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności stosowanej przez Sklep. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: shop@blaze.com.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. . 22, poz. 2 z 2000r.).

3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu Blazeshop.eu. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią i zawsze jest związany jej postanowieniami w momencie składania zamówienia.

2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązać polubownie i na korzyść Klienta.

3. W przypadku braku porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane w sądzie zgodnie z postanowieniami K.P.C.

4. Regulamin w dotychczasowej formie obowiązuje od 01.02.2017 r. I dotyczy wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tego dnia. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie Regulaminu sklepu internetowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

(Art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie oraz w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot kosztów zostanie dokonany przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu otrzymania przez nas dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub zwrócić nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Katowice, POLSKA, e-mail: missdevil.office@gmail.com

– Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujące pozycje (*) / za świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………… .. ………………………………………

………………………………………… .. ………………………………………

– Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*):

………………………………………… .. ………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

………………………………………… .. ………………………………………

– Adres konsumenta (-ów):

………………………………………… .. ………………………………………

– Podpis konsumenta (-ów): …………………………………… ..

(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ……………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

English version

REGULATIONS

TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE

 These regulations set out the rules for making purchases in the online store run by the Seller. The seller is MISS DEVIL with its registered office in Katowice, POLAND

The www.miss-devil.com Online Store cares for the rights of consumers. The consumer may not waive the rights conferred on him by the Consumer Rights Act. Contract provisions less favorable to the consumer than the provisions of the Act on Consumer Rights are invalid, and in their place the provisions of the Act on Consumer Rights apply. Therefore, the provisions of these Regulations are not intended to exclude or limit any consumer rights under their mandatory provisions of law, and any possible doubts should be explained in favor of the consumer. In the event of any non-compliance of the provisions of these Regulations with the above provisions, priority is given to these provisions and should be applied

 § 1 Definitions

Regulations – these regulations in the scope of services provided by electronic means are the regulations referred to in art. 8 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, as amended)

Consumer – an adult natural person with full legal capacity, making a purchase from the Seller not directly related to his business or professional activity.

Customer – an adult natural person with full legal capacity, legal person or organizational unit without legal personality but having legal capacity, making a purchase from the Seller directly related to his business or professional activity.

Service Provider – an entity providing sales services via the Online Store on the terms set out in these Regulations.

Seller: MISS DEVIL with its registered office in Katowice, POLAND

Transaction subject – Goods listed and described on the Store’s website

Internet.

Goods – a movable item presented in the Online Store to which the Sales Agreement relates.

Working days – means days of the week from Monday to Friday, excluding public holidays.

Code of good practices – a set of rules of conduct, in particular ethical and professional standards referred to in Article 2 point 5 of the Act on counteracting unfair market practices of August 23, 2007, as amended.

Sales Agreement – a contract for the sale of Goods within the meaning of the Civil Code,

concluded between the Service Provider and the Customer, using the Store’s website.

Civil Code – the Civil Code Act of April 23, 1964, as amended.

Basket – a list of products made from products offered in the store based on the Buyer’s choices.

Online Store (Store) – the website available at www.miss-devil.com, through which the Customer can place an Order.

Order – Customer’s declaration of intent clearly specifying the type and quantity of Goods, aiming directly at the conclusion of the Sales Agreement.

Defect – both a physical defect and a legal defect.

Physical defect – non-compliance of the item sold with the contract, and in particular if the item:

a) it has no properties that this kind of thing should have due to the purpose in the contract marked or resulting from circumstances or destination;

b) does not have properties that the Seller has provided to the Consumer,

c) it is not suitable for the purpose of which the Consumer informed the Seller at the conclusion of the contract, and the Seller did not raise any objection as to its intended use;

d) it has been delivered to the Consumer in an incomplete state;

e) in the event of incorrect installation and commissioning, if these activities were carried out by the Seller or a third party for which the Seller is responsible, or by a Consumer who followed the instructions received from the Seller;

f) it does not have the property provided by the manufacturer or its representative or a person who places the item on the market in the scope of his business activity and a person who, by placing his name, trademark or other distinctive sign on the thing sold, presents himself as the producer, unless the Seller did not know these assurances or, judging reasonably, could not know or they could not influence the Consumer’s decision to conclude the contract, or if their content was corrected before the conclusion of the contract.

Payment – PayPal

Delivery 

Proof of purchase – invoice, bill or receipt issued in accordance with the Act on tax on goods and services of March 11, 2004, as amended and other relevant legal provisions.

ICT system – a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data through telecommunications networks using the end device appropriate for a given type of network

§ 2 General principles and use of the Online Store

1. These Regulations set out the rules for using the online store 

2. All rights to the Online Store, including proprietary copyrights, intellectual property rights to its name, Internet domain, Online Store Website, as well as to templates, forms, logos posted on the Online Store Website (except for photos posted for the purposes of presenting Goods , logos and forms to which copyright belongs to third parties) belong to the Seller, and their use may only take place in a manner specified and in accordance with the Regulations and the consent of the Seller expressed in writing.

3. The condition of placing an Order in the Online Store by the Customer is to read these Regulations and accept its provisions during the implementation of the Order.

4. The online store www.miss-devil.com conducts retail sales via the Internet.

5. All Goods offered in the store www.miss-devil.com are brand new, original packed, free from physical and legal defects, and have been legally placed on the Polish market.

6. As part of the technical requirements necessary to cooperate with the ICT system used by the Service Provider to make purchases, the Customer should have an active electronic mail account (e-mail) and a device connected to the Internet.

7. The Seller will endeavor to make the use of the Online Store possible for Internet users using all popular web browsers, operating systems, device types and types of Internet connections. The minimum technical requirements enabling the use of the Online Store Website are an Internet browser at least Internet Explorer 11 or Chrome 39 or FireFox 34 or Opera 26 or Safari 5 or newer, with Javascript enabled, accepting “cookies” and an internet link with throughput of at least 256 kbit / s. The Store’s Website is optimized for a minimum screen resolution of 1024×768 pixels.

8. The Customer is obliged not to provide content prohibited by law, eg content promoting violence, defamatory or violating personal rights and other rights of third parties.

9. The Seller uses the mechanism of “cookies”, which when the Customers use the Online Store Website, are saved by the Seller’s server on the hard drive of the Customer’s terminal device. The use of “cookies” is aimed at the correct operation of the Online Store Website on the clients’ terminal devices. This mechanism does not damage the Customer’s end device and does not change the configuration of the Customer’s end devices or the software installed on these devices. Each customer can disable the “cookies” mechanism in the web browser of their end device. The Seller indicates that disabling “cookies” may, however, cause difficulties or prevent the use of the Online Store Website.

 § 3 Placing orders

1. All prices on the www.miss-devil.com website are gross prices given in Polish zlotys. The prices do not include shipping costs.

2. Orders are accepted via the website or by email.

3. Orders placed through the website can be placed 24 hours a day, 7 days a week throughout the year.

4. The order is effective if the Customer correctly completes the order form and correctly provides contact details, including the exact address to which the Goods are to be sent, as well as the telephone number and e-mail address.

5. In the event that the data provided is not complete, the Seller will contact the Customer. If contact with the Customer is not possible, the Seller has the right to cancel the Order.

6. When placing the Order, the Customer may consent to the placement of personal data in the Seller’s Online Store database for processing in connection with the implementation of the Order. In the event of consent, the Customer has the right to inspect their data, correct them and request their removal.

7. The Customer may use the option of saving his data by the system in order to facilitate the process of placing the next Order. For this purpose, the Customer should provide the login and password necessary to access his account. Customer login is the e-mail address provided by him. The password is a string of characters set by the customer. The Customer’s password is not known to the Seller and the Customer is obliged to keep it secret and protect against unauthorized access by third parties.

8. After the Customer has successfully placed the order, he will receive an automatic response from the store confirming receipt of the order.

9. The time of commencement of the order coincides with the moment the payment is received on the bank account given in the order confirmation in the case of payment by bank transfer or the moment of placing the order in the case of payment by card or by choosing the “cash on delivery” option.

§ 4 Shipping costs and date

1. The goods are sent to the address indicated on the order form or given by phone or e-mail. The store will inform the customer immediately of an incorrectly completed order form, which makes it impossible to make the shipment or may delay it.

2. The goods are delivered via specialized courier companies or via Poczta Polska.

3. Shipment is delivered in accordance with the date specified next to each Good on the website. This is an approximate delivery time and applies to orders with the “COD” option. When choosing the payment option “transfer” or “card or online transfer” to the time specified on the website, you should add the time of posting the funds on the store’s bank account.

4. The customer is charged for delivery (shipping) specified in the transport price list.

§ 5 Payments

1. For each order, the customer will receive a sales specification – proof of purchase, or – at the express request of the customer – a VAT invoice.

2. Payments for ordered goods can be via the electronic payment system (PayPal) or by bank transfer to the store’s bank account.

§ 6 Withdrawal from the contract

1. In accordance with art. 27 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827). A customer who is a consumer who has entered into a distance contract via the Store may withdraw from it within 14 days without giving a reason and without costs, except for the costs specified in points 7.4, 7.5 and 7.8 of the Regulations. Instructions on the right to withdraw, including in particular information on the manner and time limit for exercising the right to withdraw from the contract and the cost of returning the goods in the event of withdrawal from the contract, which is borne by the Customer, is attached as Annex 1 to these Regulations.

2. In the event of withdrawal from a distance contract, the contract is considered null and void. What the parties have rendered shall be returned unchanged, unless a change was necessary in the ordinary course of business.

3. The return should take place immediately, not later than within 14 days. The purchased goods should be returned to the Service Provider’s address.

4. If the Customer has chosen a delivery method other than the cheapest usual delivery method offered by the Seller, the Seller shall not be obliged to reimburse such additional costs incurred by the Customer.

5. The Customer is not entitled to withdraw from a distance contract in relation to the contracts listed in art. 38 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827), and in particular:

a) in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer’s specifications or serving to satisfy his individual needs;

b) in which the subject of the service is an item subject to rapid deterioration or having a short shelf life;

c) in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery;

d) in which the subject of the service are things that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other things.

 6. If the Customer has demanded the commencement of the provision of services (if such services are provided by the Seller at all) before the deadline to withdraw from the contract, he shall pay the Seller an amount proportional to the scope of services fulfilled until the moment the Customer has informed the Seller about the withdrawal from this contract.

 7. The customer should secure the returned goods in such a way as to minimize the risk of damage in transit.

8. The customer may use the model statement of withdrawal from the contract, which is an attachment to the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827), but it is not mandatory.

9. Clothing models made to individual customer orders are not refundable.

§ 7 Complaint procedure

1. The Store is obliged to provide customers with items sold without physical and legal defects (warranty). In the event of defective purchased goods, Customers have the rights provided for in the Act of 23 April 1964 Civil Code (Journal of Laws of 2014, item 121, as amended), in particular in the part relating to warranty (art. 556 et seq.).

2. Complaints shall be submitted to the address of the registered office of the Store, which is given on the store’s website. The complaint should contain the customer’s contact details, information about the type of defects and the date of their finding, the customer’s request, and in case of doubt also some kind of confirmation of the purchase of the advertised product in the store. The above content of the complaint has the form of a recommendation, and complaints with other content will also be considered by the Seller.

3. If it is necessary for the Seller to become acquainted with the sold item to examine the complaint, the Customer who exercises the warranty rights will be obliged at the Seller’s expense to deliver the item to the place indicated in the sales contract, and if such place is not specified in the contract – to the place where the item was delivered to the customer. If, due to the type of item or the way it was installed, delivery of the item by the Customer would be excessively difficult, the Customer is obliged to make the item available to the Seller at the place where the item is located.

4. The store will respond to customer complaints within 14 days.

5. The Store does not provide a separate warranty for the products sold (some products may be covered by the manufacturer’s warranty), as well as does not provide after-sales services.

§ 8 Out-of-court complaint consideration and redress methods.

1. If the entrepreneur does not accept the complaint of a customer who is a consumer and he does not agree with his decision, he can use the available extrajudicial means of dealing with complaints and redress.

2. In particular, the Customer may submit to the appropriate voivodeship inspector of the Trade Inspection a request to initiate mediation proceedings regarding the amicable settlement of the dispute between the Customer and the Seller in accordance with art. 36 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25 as amended). Mediation is voluntary (both parties must agree to it), and any agreement of the parties must also be the result of agreement between both parties. Successful submission of an application for mediation does not guarantee that it will be carried out, nor the result.

3. The customer also has the option of requesting the resolution of a dispute arising from the concluded sales contract by a permanent consumer arbitration court at the voivodeship inspector of the Trade Inspection referred to in art. 37 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25 as amended). Regulations for the organization and operation of permanent consumer courts of arbitration are set out in the Regulation of the Minister of Justice of 25 September 2001 on determining the rules of organization and operation of permanent consumer courts of arbitration (Journal of Laws 2001, No. 113, item 1214).

4. Detailed information on out-of-court complaint consideration and redress methods are also available at the headquarters and on the websites of poviat (municipal) consumer ombudsmen, social organizations, whose statutory tasks include consumer protection and Voivodship Inspectorates of Trade Inspection.

 § 8 Protection of personal data

1. The Seller processes the personal data of its customers in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997. on the protection of personal data (consolidated text: Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926) and the provisions of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2013, item 1422, as amended as amended).

2. Information on how to protect personal data can be found in the privacy policy used by the Store. Please send all comments and questions regarding the Store’s work in the field of order processing to: shop@blaze.com.pl or use the contact form in the contact tab. In matters not covered by these Regulations, the provisions of Polish law shall apply, including the Civil Code and the Act of March 2, 2000 on the protection of certain consumer rights and on liability for damage caused by a dangerous product (Journal of Laws No. 22, item 2 of 2000 .).

3. Providing personal data by the customer is voluntary. Customers have the right to request supplementing, updating, rectifying personal data, temporary or permanent suspension of their processing or deletion.

4. The administrator of personal data provided by customers is the Seller, referred to in § 1 of the Regulations.

§ 9 Final provisions

1. These Regulations are a document defining the rules of functioning of the Blazeshop.eu Store. Every customer is required to read its content and is always bound by its provisions at the time of ordering.

2. The Store will make every effort to resolve any dispute situations amicably and in favor of the Customer.

3. If no agreement is reached, dispute situations will be considered in court in accordance with the provisions of K.P.C.

4. The Regulations in their current form are effective from 01/02/2017 and apply to all orders accepted for execution from that date. Amendments to the regulations will be published on the Regulations website of the online store.

INSTRUCTIONS ON THE RIGHT TO WITHDRAW FROM CONTRACT – APPLICABLE TO CONSUMERS

(Article 27 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights)

The right to withdraw from the contract

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the day on which you came into possession of the item or on which a third party other than the carrier and indicated by you came into possession of the item.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (store address: about your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example, a letter sent by post or e-mail).

You can use the model withdrawal form, but it is not mandatory.

To meet the deadline to withdraw from the contract, you only need to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

Effects of withdrawal from the contract:

In the event of withdrawal from this contract, we will refund you all payments received from you, including the costs of delivery (except for additional costs resulting from your chosen delivery method other than the cheapest usual delivery method offered by us), immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract.

Reimbursement will be made using the same payment methods that you used in the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any case you will not incur any fees in connection with this refund. We may withhold reimbursement until we receive the item or until we receive proof of sending it back, whichever occurs first.

Please send or return the item to us immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which you informed us of your withdrawal from this contract. The deadline is met if you send back the item before the 14-day deadline.

You will have to bear the direct cost of returning the goods.

You are only responsible for reducing the value of things resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the thing.

MODEL WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

– Addressee:

  Katowice, POLAND, e-mail: missdevil.office@gmail.com

– I / We (*) hereby inform / inform (*) about my / our withdrawal from the contract of sale of the following items (*) contract of delivery of the following items (*) contract for a specific work involving the performance of the following items (*) / for the provision of the following service (*):

………………………………………….. ………………………………………

………………………………………….. ………………………………………

– Date of conclusion of the contract (*) / receipt (*):

………………………………………….. ………………………………………

– Name of consumer (s):

………………………………………….. ………………………………………

– Address of consumer (s):

………………………………………….. ………………………………………

– Signature of consumer (s): …………………………………… ..

(only if the form is sent in paper version)

– Date: ……………………….

(*) Delete as applicable.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu